ბეჭდვის ძალისხმევა

კლავიატურის განლაგების ავკარგიანობა დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე. მათ შორის ისეთ მახასიათებელზე როგორც შინა არის შევსება, მწკრივებზე დატვირთვის განაწილება, თითებზე დატვირთვის განაწილება, ხელების და თითების გაცვლის სიხშირე, თითების ჯამური გადაადგილება, მოუხერხებელი მოძრაობების და მწკრივთაშორისი ნახტომების სიხშირე.

თუმცა სურათის გასამარტივებლად შემოღებულია ბეჭდვის ძალისხმევის ცნება, რომელიც სათანადო მათემატიკურ მოდელზე დაყრდნობით ყველა ზემოხსენებული მახასიათებლის გათვალისწენებით ზედმიწევნით აფასებს ბეჭდვის სირთულეს.

მოდელი შეიქმნა Carpalx ღია პროექტის ფარგლებში და გამოიყენება კლავიატურის განლაგებათა შედარების, შეფასების, გაუმჯობესების და ოპტიმიზაციის საქმეში. შესაძლებელია მისი გამოყენება ქართულ განლაგებებათა მახასიათებლების შესასწავლად.

ძირითადი მახასიათებლები

კლავიატურის ძირითადი მახასიათებლები აღებულია Carpalx ანგარიშიდან რომელიც თან ერთვის თითოეულ განლაგებას. ანგარიშში ფასდება მხოლოდ 33 ასოს და ორი სასვენი ნიშნის (წერტილი და მძიმე) შემცველი ფუძე. განლაგების დანაჩენი ასონიშნები მხედველობაში არ მიიღება. სანიმუშო ტექსტად გამოყენებულია ქართული ვიკიპედიის სტატიების არქივი. სტატისტიკური მონაცემებით ეყრდნობა ამ არქივის საფუძველზე დათვლილ სიხშირულ განაწილებას. ათ თითზე დატვირთვის განაწილება დათვლილია ბოლოკიდური ასოების სიხშირური განაწილების გათვალისწინებით იმ დაშვებით რომ ნიშანსივრცეზე პასუხისმგებელია თავისუფალი ხელის ცერი. რვა თითზე ასონიშნების განაწილება დათვლილია ტრადიციული გზით ნიშანსივრცის გაუთვალისწინებლად. ANSI კლავიატურასთან არათავსებადი ISO განლაგებები გამოყოფილია ცალკე ჯგუფში.

სიტყვარი

ყოველ განლაგებას ახლავს სიტყვარი — ბეჭდვის ძალისხმევის მიხედვით დალაგებული საშუალო სიგძის სიტყვების სია. ძალისხმევა დათვლილია Carpalx მოდელით, ხოლო საწყისი სია აღებულია ქართულ-სკანდინავიური ლექსიკონიდან. სიის თავშია მოცემულ განლაგებაზე ყველაზე რთული ასაკრეფი სიტყვები და ბოლოში ყველაზე მარტივი.

სიტყვარი სასარგებლოა ბეჭდვის სავარჯიშოების შესაქმნელად. მას ასევე შეუძლია ძალისხმევის სკალის როლის შესრულება. მისი დახმარებით შეგიძლიათ საკუთარი ხელებით შეიგრძნოთ როგორ განსხვავდება Carpalx ძალისხმევის სხვა და სხვა მნიშვნელობები. ამისთვის უბრალოდ მოძებნეთ საჭირო მახასიათებლის სიტყვები და მათგან შეადგინეთ საცდელი ტექსტი.

ANSI კლავიატურა

სტანდარტული ამერიკული კლავიატურა არის კლავიატურის ყველაზე გავრცელებული ტიპი და ქართული განლაგებების უმრავლესობა გათვლილია სწორედ ამ კლავიატურაზე.

ANSI კლავიატურა

🖮 განლაგება 🚞 ბეჭდვის ძალისხმევა 🏠 შინა მწკრივის წვლილი (%) 🖐🖑 ხელზე მოსული დატვირთვა (%)
MES 3.349 37 57:43
საბეჭდი მანქანა 3.106 41 47:53
ერგონომიული 2.05 69 48:52

QWERTY ფუძეზე აგებული განლაგებებიდან შესაფასებლად შერჩეულია შედარებით იოლი MES განლაგება, კლასიკური განლაგებებიდან საბეჭდი მანქანის განლაგება და სიხშირული ოპტიმიზაციით მიღებული განლაგებებიდან ერგონომიული განლაგება.

MES განლაგება

MES განლაგება არის QWERTY ფუძიანი ფონეტიკური განლაგებების წასმომადგენელი.

MES განლაგება

ANSI კლავიატურის სიმჭიდროვის გამო ორი ყველაზე იშვიათი ასო რიცხვით მწკრივშია განთავსებული.

⟵ 42%
⟵ 36.6%
, . ⟵ 21.3%

მწკრივებს შორის დატვირთვის განაწილება არაოპტიმალურია, რაც ძირითადად თავად QWERTY ფუძის არახელსაყრელობითაა განპირობებული. შინა მწკრივი ცუდად არის შევსებული და ქვედა მწკრივი სასურველია განიტვირთოს.

თითებზე დატვირთვის განაწილება

თითებზე დატვირთვის განაწილება ასევე არაოპტიმალურია. მარცხენა ნეკი სასურველია განიტვირთოს თუმცა ამის გაკეთება განლაგების ფონეტიკური ხასიათის შენარჩენებით ვერ ხერხდება.

განლაგების ძირითადი მახასიათებლები მოყვანილია Carpalx ანგარიშში. ბეჭდვის ძალისხმევა საკმაოდ დიდია (3.329), თითების ჯამური მოძრაობა საჭიროზე ორჯერ მეტია.

Keyboard effort
------------------------------------------------------------
k1           1.380 60.2 60.2
k1,k2          2.072 30.2 90.4
k1,k2,k3        2.291  9.6 100.0
b            0.849 25.5 25.5
p            1.443 43.3 158.9
ph           0.000  0.0  0.0
pr           0.437 30.3 30.3
pf           0.677 46.9 77.2
s            1.038 31.2 100.0
all           3.329 100.0 100.0

#data effort_k1=>[1.380,60.227,60.227],
#data effort_k12=>[2.072,30.182,90.409],
#data effort_k123=>[2.291,9.591,100.000],
#data effort_base=>[0.849,25.499,25.499],
#data effort_penalty=>[1.443,43.325,158.854],
#data effort_penalty_hand=>[0.000,0.000,0.000],
#data effort_penalty_row=>[0.437,30.291,30.291],
#data effort_penalty_finger=>[0.677,46.921,77.212],
#data effort_path=>[1.038,31.176,100.000],
#data effort_all=>[3.329,100.000,100.000],

keyboard row frequency
------------------------------------------------------------
0            65342 0.2  0.2
1          16300157 42.0 42.1
2          14212858 36.6 78.7
3           8261629 21.3 100.0

#data row_data=>[qw(0 1 2 3)],
#data row_frequency=>[0.002,0.420,0.366,0.213],
#data row_cumulative=>[0.002,0.421,0.787,1.000],

keyboard hand frequency
------------------------------------------------------------
0          21988501 56.6 56.6
1          16851485 43.4 100.0

#data hand_data=>[qw(0 1)],
#data hand_frequency=>[0.566,0.434],
#data hand_cumulative=>[0.566,1.000],

keyboard finger frequency
------------------------------------------------------------
0           6008332 15.5 15.5
1           3533651 9.1 24.6
2           5593302 14.4 39.0
3           6853216 17.6 56.6
6           4864325 12.5 69.1
7           5585217 14.4 83.5
8           4070906 10.5 94.0
9           2331037 6.0 100.0

#data finger_data=>[qw(0 1 2 3 6 7 8 9)],
#data finger_frequency=>[0.155,0.091,0.144,0.176,0.125,0.144,0.105,0.060],
#data finger_cumulative=>[0.155,0.246,0.390,0.566,0.691,0.835,0.940,1.000],

keyboard left hand run length
------------------------------------------------------------
1           4102700 42.5 42.5
2           2368110 24.5 67.0
3           1373285 14.2 81.2
4           805611 8.3 89.5
5           455017 4.7 94.2
6           248973 2.6 96.8
7           135016 1.4 98.2
8            73275 0.8 99.0
9            40619 0.4 99.4
10           23739 0.2 99.6
11           13785 0.1 99.8
12            8049 0.1 99.9
13            4863 0.1 99.9
14            3072 0.0 100.0
15            1970 0.0 100.0
16            1061 0.0 100.0
17            627 0.0 100.0
18            352 0.0 100.0
19            217 0.0 100.0
20            128 0.0 100.0
21             81 0.0 100.0
22             50 0.0 100.0
23             27 0.0 100.0
24             21 0.0 100.0
25             13 0.0 100.0
26             6 0.0 100.0
27             3 0.0 100.0
28             4 0.0 100.0
29             2 0.0 100.0
30             1 0.0 100.0
40             1 0.0 100.0
65             1 0.0 100.0

#data left_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 65)],
#data left_hand_run_frequency=>[0.425,0.245,0.142,0.083,0.047,0.026,0.014,0.008,0.004,0.002,0.001,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data left_hand_run_cumulative=>[0.425,0.670,0.812,0.895,0.942,0.968,0.982,0.990,0.994,0.996,0.998,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard right hand run length
------------------------------------------------------------
1           5237147 54.2 54.2
2           2509042 26.0 80.2
3           1082808 11.2 91.4
4           482764 5.0 96.4
5           195780 2.0 98.4
6            85458 0.9 99.3
7            37512 0.4 99.7
8            18988 0.2 99.9
9            6544 0.1 100.0
10            2715 0.0 100.0
11            1197 0.0 100.0
12            422 0.0 100.0
13            168 0.0 100.0
14             62 0.0 100.0
15             41 0.0 100.0
16             13 0.0 100.0
17             8 0.0 100.0
18             5 0.0 100.0
25             2 0.0 100.0
34             1 0.0 100.0

#data right_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 34)],
#data right_hand_run_frequency=>[0.542,0.260,0.112,0.050,0.020,0.009,0.004,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data right_hand_run_cumulative=>[0.542,0.802,0.914,0.964,0.984,0.993,0.997,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard hand run length
------------------------------------------------------------
1           9339847 48.3 48.3
2           4877152 25.2 73.6
3           2456093 12.7 86.3
4           1288375 6.7 93.0
5           650797 3.4 96.3
6           334431 1.7 98.1
7           172528 0.9 99.0
8            92263 0.5 99.4
9            47163 0.2 99.7
10           26454 0.1 99.8
11           14982 0.1 99.9
12            8471 0.0 99.9
13            5031 0.0 100.0
14            3134 0.0 100.0
15            2011 0.0 100.0
16            1074 0.0 100.0
17            635 0.0 100.0
18            357 0.0 100.0
19            217 0.0 100.0
20            128 0.0 100.0
21             81 0.0 100.0
22             50 0.0 100.0
23             27 0.0 100.0
24             21 0.0 100.0
25             15 0.0 100.0
26             6 0.0 100.0
27             3 0.0 100.0
28             4 0.0 100.0
29             2 0.0 100.0
30             1 0.0 100.0
34             1 0.0 100.0
40             1 0.0 100.0
65             1 0.0 100.0

#data all_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 40 65)],
#data all_hand_run_frequency=>[0.483,0.252,0.127,0.067,0.034,0.017,0.009,0.005,0.002,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_hand_run_cumulative=>[0.483,0.736,0.863,0.930,0.963,0.981,0.990,0.994,0.997,0.998,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard top row run length
------------------------------------------------------------
1           7116522 66.3 66.3
2           2212627 20.6 87.0
3           813603 7.6 94.5
4           378333 3.5 98.1
5           125189 1.2 99.2
6            42562 0.4 99.6
7            17656 0.2 99.8
8            12427 0.1 99.9
9            5508 0.1 100.0
10            3681 0.0 100.0
11            637 0.0 100.0
12            263 0.0 100.0
13            118 0.0 100.0
14             26 0.0 100.0
15             13 0.0 100.0
16             8 0.0 100.0
17             4 0.0 100.0
18             1 0.0 100.0
19             2 0.0 100.0

#data t_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19)],
#data t_row_run_frequency=>[0.663,0.206,0.076,0.035,0.012,0.004,0.002,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data t_row_run_cumulative=>[0.663,0.870,0.945,0.981,0.992,0.996,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard home row run length
------------------------------------------------------------
1           6034529 64.8 64.8
2           1996984 21.4 86.2
3           801347 8.6 94.8
4           305819 3.3 98.1
5           115538 1.2 99.4
6            37672 0.4 99.8
7            14742 0.2 99.9
8            4538 0.0 100.0
9            1336 0.0 100.0
10            366 0.0 100.0
11            117 0.0 100.0
12             42 0.0 100.0
13             4 0.0 100.0
14             3 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0
18             1 0.0 100.0
23             1 0.0 100.0
25             1 0.0 100.0

#data h_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 23 25)],
#data h_row_run_frequency=>[0.648,0.214,0.086,0.033,0.012,0.004,0.002,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data h_row_run_cumulative=>[0.648,0.862,0.948,0.981,0.994,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard bottom row run length
------------------------------------------------------------
1           6754588 88.5 88.5
2           806070 10.6 99.1
3            63201 0.8 99.9
4            4970 0.1 100.0
5             591 0.0 100.0
6             102 0.0 100.0
7             28 0.0 100.0
8             11 0.0 100.0
9              5 0.0 100.0
10             1 0.0 100.0
11             2 0.0 100.0
12             1 0.0 100.0
14             1 0.0 100.0
15             2 0.0 100.0
16             1 0.0 100.0
25             1 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
33             1 0.0 100.0

#data b_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 25 26 33)],
#data b_row_run_frequency=>[0.885,0.106,0.008,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data b_row_run_cumulative=>[0.885,0.991,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard row run length
------------------------------------------------------------
1          19972695 72.0 72.0
2           5015683 18.1 90.1
3           1678151 6.0 96.1
4           689122 2.5 98.6
5           241318 0.9 99.5
6            80336 0.3 99.8
7            32426 0.1 99.9
8            16976 0.1 100.0
9            6849 0.0 100.0
10            4048 0.0 100.0
11            756 0.0 100.0
12            306 0.0 100.0
13            122 0.0 100.0
14             30 0.0 100.0
15             16 0.0 100.0
16             9 0.0 100.0
17             4 0.0 100.0
18             2 0.0 100.0
19             2 0.0 100.0
23             1 0.0 100.0
25             2 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
33             1 0.0 100.0

#data all_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 26 33)],
#data all_row_run_frequency=>[0.720,0.181,0.060,0.025,0.009,0.003,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_row_run_cumulative=>[0.720,0.901,0.961,0.986,0.995,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard finger run length
------------------------------------------------------------
1          33770217 91.9 91.9
2           2723999 7.4 99.3
3           232536 0.6 100.0
4            10795 0.0 100.0
5             629 0.0 100.0
6             71 0.0 100.0
7             15 0.0 100.0
8             12 0.0 100.0
9              7 0.0 100.0
10             6 0.0 100.0
11             4 0.0 100.0
12             2 0.0 100.0
13             1 0.0 100.0
14             2 0.0 100.0
15             3 0.0 100.0
16             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
25             2 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data finger_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 25 32)],
#data finger_run_frequency=>[0.919,0.074,0.006,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data finger_run_cumulative=>[0.919,0.993,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard same-hand row jump length
------------------------------------------------------------
1          17164131 65.8 65.8
2           3463255 13.3 79.1
3           3236325 12.4 91.5
4           929547 3.6 95.0
5           771574 3.0 98.0
6           221096 0.8 98.9
7           180795 0.7 99.5
8            53225 0.2 99.7
9            38491 0.1 99.9
10            9655 0.0 99.9
11            9089 0.0 100.0
12            5115 0.0 100.0
13            2109 0.0 100.0
14            480 0.0 100.0
15            428 0.0 100.0
16            107 0.0 100.0
17            109 0.0 100.0
18             35 0.0 100.0
19             29 0.0 100.0
20             5 0.0 100.0
21             5 0.0 100.0
22             2 0.0 100.0
23             1 0.0 100.0
25             1 0.0 100.0
64             1 0.0 100.0

#data row_jump_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 64)],
#data row_jump_frequency=>[0.658,0.133,0.124,0.036,0.030,0.008,0.007,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data row_jump_cumulative=>[0.658,0.791,0.915,0.950,0.980,0.989,0.995,0.997,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

MES განლაგებაზე ყველაზე მარტივი ასაკრეფი სიტყვებია: მკაფიო, ფსკერი, კასკადი, ელიფსი, დიდგულა, კაკადუ, ჯაგლაგი, დასჯადი, ლიფსიტა, დაკოდვა. ყველაზე რთულია: ჟინჟღლი, მჟღერი, ჟრჟოლა, მძღოლი, ჭმუჭნა, აღჭურვა, აღძვრა, ჭაღარა, ვაჭარი, ამოჭმა. ბოლოში თავს იჩენს რიცხვით სტრიქონში გადატანილი ასოების წყვილი. სრული სიისთვის იხილეთ MES განლაგების სიტყვარი.

საბეჭდი მანქანის განლაგება

საბეჭდი მანქანის განლაგება არის ЙЦУКЕН ფუძეზე აგებული ფონეტიკური განლაგებების მაგალითი.

საბეჭდი მანქანის განლაგება

რიცხვითი სტრიქონი შებრუნებულია და ციფრები განთავსებულია მეორე დონეზე, სასვენი ნიშნებისთვის ადგილის განთავისუფლების მიზნით.

⟵ 26%
⟵ 41.2%
⟵ 31%

მწკრივებს შორის დატვირთვის განაწილება აქაც არაოპტიმალურია, რაც ნაწილობრივ ЙЦУКЕН ფუძის ბრალია. შინა მწკრივი აქაც ცუდად არის შევსებული და ქვედა მწკრივიც სასურველია განიტვირთოს.

თითებზე დატვირთვის განაწილება

თითებზე დატვირთვის განაწილება საკმაოდ ცუდია. მარცხენა საჩვენებელ თითზე დიდი დატვირთვა მოდის.

განლაგების ძირითადი მახასიათებლები მოყვანილია Carpalx ანგარიშში. ბეჭდვის ძალისხმევა დიდია (3.106), თუმცა QWERTY ფუძიან კლავიატურებთან შედარებით უკეთესია, თითების ჯამური მოძრაობა საჭიროზე ორჯერ მეტია. გავრცელებული სასვენი ნიშნების რიცხვების მწკრივში განთავსება ბეჭდვის ძალისხმევაზე უარყოფითად აისახახება.

Keyboard effort
------------------------------------------------------------
k1           1.227 61.9 61.9
k1,k2          1.795 28.7 90.6
k1,k2,k3        1.981  9.4 100.0
b            1.118 36.0 36.0
p            0.863 27.8 229.5
ph           0.000  0.0  0.0
pr           0.496 57.5 57.5
pf           0.244 28.2 85.7
s            1.125 36.2 100.0
all           3.106 100.0 100.0

#data effort_k1=>[1.227,61.947,61.947],
#data effort_k12=>[1.795,28.678,90.625],
#data effort_k123=>[1.981,9.375,100.000],
#data effort_base=>[1.118,35.991,35.991],
#data effort_penalty=>[0.863,27.785,229.535],
#data effort_penalty_hand=>[0.000,0.000,0.000],
#data effort_penalty_row=>[0.496,57.498,57.498],
#data effort_penalty_finger=>[0.244,28.244,85.742],
#data effort_path=>[1.125,36.224,100.000],
#data effort_all=>[3.106,100.000,100.000],

keyboard row frequency
------------------------------------------------------------
0           738588 1.9  1.9
1          10079719 26.0 27.9
2          15995458 41.2 69.0
3          12026221 31.0 100.0

#data row_data=>[qw(0 1 2 3)],
#data row_frequency=>[0.019,0.260,0.412,0.310],
#data row_cumulative=>[0.019,0.279,0.690,1.000],

keyboard hand frequency
------------------------------------------------------------
0          18344738 47.2 47.2
1          20495248 52.8 100.0

#data hand_data=>[qw(0 1)],
#data hand_frequency=>[0.472,0.528],
#data hand_cumulative=>[0.472,1.000],

keyboard finger frequency
------------------------------------------------------------
0           511108 1.3  1.3
1           359221 0.9  2.2
2           2506572 6.5  8.7
3          14967837 38.5 47.2
6          10635139 27.4 74.6
7           3446159 8.9 83.5
8           3453996 8.9 92.4
9           2959954 7.6 100.0

#data finger_data=>[qw(0 1 2 3 6 7 8 9)],
#data finger_frequency=>[0.013,0.009,0.065,0.385,0.274,0.089,0.089,0.076],
#data finger_cumulative=>[0.013,0.022,0.087,0.472,0.746,0.835,0.924,1.000],

keyboard left hand run length
------------------------------------------------------------
1           6624097 59.6 59.6
2           2614417 23.5 83.2
3           1109629 10.0 93.2
4           439592 4.0 97.1
5           184178 1.7 98.8
6            81539 0.7 99.5
7            31339 0.3 99.8
8            14082 0.1 99.9
9            6045 0.1 100.0
10            1904 0.0 100.0
11            737 0.0 100.0
12            280 0.0 100.0
13            108 0.0 100.0
14             48 0.0 100.0
15             18 0.0 100.0
16             6 0.0 100.0
17             2 0.0 100.0
18             1 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
20             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
66             1 0.0 100.0

#data left_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 66)],
#data left_hand_run_frequency=>[0.596,0.235,0.100,0.040,0.017,0.007,0.003,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data left_hand_run_cumulative=>[0.596,0.832,0.932,0.971,0.988,0.995,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard right hand run length
------------------------------------------------------------
1           5821453 52.4 52.4
2           2739645 24.7 77.1
3           1372103 12.4 89.4
4           630898 5.7 95.1
5           274349 2.5 97.6
6           134175 1.2 98.8
7            68120 0.6 99.4
8            36890 0.3 99.7
9            15159 0.1 99.9
10            7970 0.1 99.9
11            3679 0.0 100.0
12            1640 0.0 100.0
13            875 0.0 100.0
14            478 0.0 100.0
15            285 0.0 100.0
16            146 0.0 100.0
17             74 0.0 100.0
18             46 0.0 100.0
19             13 0.0 100.0
20             18 0.0 100.0
21             3 0.0 100.0
22             3 0.0 100.0
26             2 0.0 100.0
29             1 0.0 100.0
40             1 0.0 100.0

#data right_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 29 40)],
#data right_hand_run_frequency=>[0.524,0.247,0.124,0.057,0.025,0.012,0.006,0.003,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data right_hand_run_cumulative=>[0.524,0.771,0.894,0.951,0.976,0.988,0.994,0.997,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard hand run length
------------------------------------------------------------
1          12445550 56.0 56.0
2           5354062 24.1 80.1
3           2481732 11.2 91.3
4           1070490 4.8 96.1
5           458527 2.1 98.2
6           215714 1.0 99.1
7            99459 0.4 99.6
8            50972 0.2 99.8
9            21204 0.1 99.9
10            9874 0.0 100.0
11            4416 0.0 100.0
12            1920 0.0 100.0
13            983 0.0 100.0
14            526 0.0 100.0
15            303 0.0 100.0
16            152 0.0 100.0
17             76 0.0 100.0
18             47 0.0 100.0
19             14 0.0 100.0
20             19 0.0 100.0
21             4 0.0 100.0
22             3 0.0 100.0
26             2 0.0 100.0
29             1 0.0 100.0
40             1 0.0 100.0
66             1 0.0 100.0

#data all_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 29 40 66)],
#data all_hand_run_frequency=>[0.560,0.241,0.112,0.048,0.021,0.010,0.004,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_hand_run_cumulative=>[0.560,0.801,0.913,0.961,0.982,0.991,0.996,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard top row run length
------------------------------------------------------------
1           5818605 74.9 74.9
2           1521016 19.6 94.5
3           346544 4.5 99.0
4            62054 0.8 99.8
5            10555 0.1 99.9
6            6609 0.1 100.0
7             459 0.0 100.0
8             85 0.0 100.0
9             16 0.0 100.0
10             3 0.0 100.0
13             1 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0

#data t_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15)],
#data t_row_run_frequency=>[0.749,0.196,0.045,0.008,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data t_row_run_cumulative=>[0.749,0.945,0.990,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard home row run length
------------------------------------------------------------
1           5691754 58.5 58.5
2           2399582 24.7 83.2
3           1010532 10.4 93.6
4           386851 4.0 97.6
5           156150 1.6 99.2
6            51067 0.5 99.7
7            18818 0.2 99.9
8            7355 0.1 100.0
9            2321 0.0 100.0
10            815 0.0 100.0
11            332 0.0 100.0
12            165 0.0 100.0
13             61 0.0 100.0
14             12 0.0 100.0
15             5 0.0 100.0
16             4 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0
20             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0

#data h_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21)],
#data h_row_run_frequency=>[0.585,0.247,0.104,0.040,0.016,0.005,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data h_row_run_cumulative=>[0.585,0.832,0.936,0.976,0.992,0.997,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard bottom row run length
------------------------------------------------------------
1           5708884 68.2 68.2
2           1681887 20.1 88.3
3           674020 8.1 96.4
4           212787 2.5 98.9
5            71721 0.9 99.7
6            15920 0.2 99.9
7            4077 0.0 100.0
8             785 0.0 100.0
9             152 0.0 100.0
10             34 0.0 100.0
11             11 0.0 100.0
12             1 0.0 100.0
13             3 0.0 100.0

#data b_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13)],
#data b_row_run_frequency=>[0.682,0.201,0.081,0.025,0.009,0.002,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data b_row_run_cumulative=>[0.682,0.883,0.964,0.989,0.997,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard row run length
------------------------------------------------------------
1          18064011 67.6 67.6
2           5619250 21.0 88.6
3           2036561 7.6 96.2
4           662311 2.5 98.7
5           238483 0.9 99.6
6            73635 0.3 99.9
7            23362 0.1 100.0
8            8231 0.0 100.0
9            2493 0.0 100.0
10            854 0.0 100.0
11            345 0.0 100.0
12            167 0.0 100.0
13             65 0.0 100.0
14             14 0.0 100.0
15             7 0.0 100.0
16             4 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0
20             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
25             2 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data all_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 25 32)],
#data all_row_run_frequency=>[0.676,0.210,0.076,0.025,0.009,0.003,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_row_run_cumulative=>[0.676,0.886,0.962,0.987,0.996,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard finger run length
------------------------------------------------------------
1          26348728 82.1 82.1
2           4219977 13.2 95.3
3           1095690 3.4 98.7
4           297003 0.9 99.6
5            90214 0.3 99.9
6            26902 0.1 100.0
7            8433 0.0 100.0
8            2282 0.0 100.0
9             715 0.0 100.0
10            195 0.0 100.0
11             73 0.0 100.0
12             16 0.0 100.0
13             5 0.0 100.0
14             3 0.0 100.0
15             2 0.0 100.0
16             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
25             1 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
33             1 0.0 100.0

#data finger_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 25 26 33)],
#data finger_run_frequency=>[0.821,0.132,0.034,0.009,0.003,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data finger_run_cumulative=>[0.821,0.953,0.987,0.996,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard same-hand row jump length
------------------------------------------------------------
1          18695024 68.5 68.5
2           4275912 15.7 84.2
3           2384973 8.7 92.9
4           940076 3.4 96.4
5           535877 2.0 98.3
6           220804 0.8 99.1
7           106320 0.4 99.5
8            70892 0.3 99.8
9            27986 0.1 99.9
10           16835 0.1 99.9
11            7442 0.0 100.0
12            4132 0.0 100.0
13            2412 0.0 100.0
14            891 0.0 100.0
15            526 0.0 100.0
16            219 0.0 100.0
17            120 0.0 100.0
18             48 0.0 100.0
19             36 0.0 100.0
20             14 0.0 100.0
21             4 0.0 100.0
22             4 0.0 100.0
23             3 0.0 100.0
24             2 0.0 100.0
66             1 0.0 100.0

#data row_jump_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 66)],
#data row_jump_frequency=>[0.685,0.157,0.087,0.034,0.020,0.008,0.004,0.003,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data row_jump_cumulative=>[0.685,0.842,0.929,0.964,0.983,0.991,0.995,0.998,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

საბეჭდი მანქანის განლაგებაზე ყველაზე მარტივი ასაკრეფი სიტყვებია: თრთოლა, ორთვალა, ლოთობა, ორფოთოლა, უთოვლო, აძრომა, თვალთვალი, თვლადი, რევოლვერი, პოლარობა. ყველაზე რთულია: ცეცხლი, ქიცინი, ცინიზმი, უცხიმო, ციმციმი, ციმციმა, აქციზი, ჭმუჭნა, მეჭეჭი, მეცხრე. სრული სპექტლისთვის იხილეთ საბეჭდი მანქანის განლაგების სიტყვარი.

ერგონომიული განლაგება

ერგონომიული განლაგება არის მომიჯნავე წყვილების სიხშირული განაწილების გათვალისწინებით ოპტიმიზირებული განლაგება.

ერგონომიული განლაგება

აქაც რიცხვითი სტრიქონი შებრუნებულია და ციფრები განთავსებულია მეორე დონეზე, სასვენი ნიშნებისთვის ადგილის განთავისუფლების მიზნით. ხმოვნები ერთ მხარეს თავმოთყრილია, რაც ბეჭდვის პროცესში ხელების ხშირ გაცვლას უწყობს ხელს.

⟵ 19.7%
⟵ 68.9%
⟵ 9.5%

დატვირთვის ვერტიკალური განაწილება კარგია. შინა მწკრივი ეფექტურადაა გამოყენებული. ქვედა მწკრივი განტვირთულია.

თითებზე დატვირთვის განაწილება

ნეკები ასიმეტრიულად არიან დატვირტულნი, სხვა მხრივ თითებზე დატვირთვის განაწილება კარგია.

განლაგების ძირითადი მახასიათებლები მოყვანილია Carpalx ანგარიშში. სახეზეა დვორაკის კლასის განლაგება რომელიც ხასიათდება ბეჭდვის პროცესში ხელების ხშირი გაცვლით და მცირე ბეჭდვის ძალისხმევით (2.05). ძალისხმევის მაჩვენებელი უკეთესიც შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ გავრცელებული სასვენი ნიშნების რიცხვების მწკრივში განთავსება მასზე უარყოფითად აისახა.

Keyboard effort
------------------------------------------------------------
k1           0.920 76.1 76.1
k1,k2          1.167 20.5 96.6
k1,k2,k3        1.208  3.4 100.0
b            0.438 21.4 21.4
p            0.770 37.6 156.9
ph           0.000  0.0  0.0
pr           0.202 26.2 26.2
pf           0.474 61.6 87.8
s            0.842 41.1 100.0
all           2.050 100.0 100.0

#data effort_k1=>[0.920,76.145,76.145],
#data effort_k12=>[1.167,20.473,96.618],
#data effort_k123=>[1.208,3.382,100.000],
#data effort_base=>[0.438,21.362,21.362],
#data effort_penalty=>[0.770,37.551,156.887],
#data effort_penalty_hand=>[0.000,0.000,0.000],
#data effort_penalty_row=>[0.202,26.204,26.204],
#data effort_penalty_finger=>[0.474,61.598,87.802],
#data effort_path=>[0.842,41.087,100.000],
#data effort_all=>[2.050,100.000,100.000],

keyboard row frequency
------------------------------------------------------------
0           738588 1.9  1.9
1           7643659 19.7 21.6
2          26752502 68.9 90.5
3           3705237 9.5 100.0

#data row_data=>[qw(0 1 2 3)],
#data row_frequency=>[0.019,0.197,0.689,0.095],
#data row_cumulative=>[0.019,0.216,0.905,1.000],

keyboard hand frequency
------------------------------------------------------------
0          18659943 48.0 48.0
1          20180043 52.0 100.0

#data hand_data=>[qw(0 1)],
#data hand_frequency=>[0.480,0.520],
#data hand_cumulative=>[0.480,1.000],

keyboard finger frequency
------------------------------------------------------------
0           766491 2.0  2.0
1           4901992 12.6 14.6
2           7032875 18.1 32.7
3           5958585 15.3 48.0
6           5958556 15.3 63.4
7           6178329 15.9 79.3
8           3903735 10.1 89.3
9           4139423 10.7 100.0

#data finger_data=>[qw(0 1 2 3 6 7 8 9)],
#data finger_frequency=>[0.020,0.126,0.181,0.153,0.153,0.159,0.101,0.107],
#data finger_cumulative=>[0.020,0.146,0.327,0.480,0.634,0.793,0.893,1.000],

keyboard left hand run length
------------------------------------------------------------
1          11661407 78.5 78.5
2           2295987 15.5 94.0
3           679562 4.6 98.6
4           165813 1.1 99.7
5            31000 0.2 99.9
6            9596 0.1 100.0
7            2228 0.0 100.0
8             557 0.0 100.0
9             145 0.0 100.0
10             44 0.0 100.0
11             9 0.0 100.0
12             5 0.0 100.0
13             4 0.0 100.0
14             3 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0

#data left_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21)],
#data left_hand_run_frequency=>[0.785,0.155,0.046,0.011,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data left_hand_run_cumulative=>[0.785,0.940,0.986,0.997,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard right hand run length
------------------------------------------------------------
1           9994280 67.3 67.3
2           3949545 26.6 93.9
3           761804 5.1 99.1
4           115972 0.8 99.8
5            19723 0.1 100.0
6            3781 0.0 100.0
7            1064 0.0 100.0
8             125 0.0 100.0
9             34 0.0 100.0
10             13 0.0 100.0
11             7 0.0 100.0
12             3 0.0 100.0
13             3 0.0 100.0
14             1 0.0 100.0
15             2 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0
18             1 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
26             2 0.0 100.0
33             1 0.0 100.0

#data right_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 26 33)],
#data right_hand_run_frequency=>[0.673,0.266,0.051,0.008,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data right_hand_run_cumulative=>[0.673,0.939,0.991,0.998,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard hand run length
------------------------------------------------------------
1          21655687 72.9 72.9
2           6245532 21.0 94.0
3           1441366 4.9 98.8
4           281785 0.9 99.8
5            50723 0.2 99.9
6            13377 0.0 100.0
7            3292 0.0 100.0
8             682 0.0 100.0
9             179 0.0 100.0
10             57 0.0 100.0
11             16 0.0 100.0
12             8 0.0 100.0
13             7 0.0 100.0
14             4 0.0 100.0
15             3 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0
18             1 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
26             2 0.0 100.0
33             1 0.0 100.0

#data all_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 26 33)],
#data all_hand_run_frequency=>[0.729,0.210,0.049,0.009,0.002,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_hand_run_cumulative=>[0.729,0.940,0.988,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard top row run length
------------------------------------------------------------
1           5453895 83.5 83.5
2           926437 14.2 97.7
3           121157 1.9 99.6
4            16762 0.3 99.8
5            10585 0.2 100.0
6            1017 0.0 100.0
7             37 0.0 100.0
8             11 0.0 100.0
9              2 0.0 100.0

#data t_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9)],
#data t_row_run_frequency=>[0.835,0.142,0.019,0.003,0.002,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data t_row_run_cumulative=>[0.835,0.977,0.996,0.998,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard home row run length
------------------------------------------------------------
1           3540535 37.6 37.6
2           1834866 19.5 57.0
3           1291353 13.7 70.7
4           917927 9.7 80.5
5           597119 6.3 86.8
6           439546 4.7 91.5
7           271744 2.9 94.4
8           188869 2.0 96.4
9           124105 1.3 97.7
10           77569 0.8 98.5
11           51766 0.5 99.0
12           31661 0.3 99.4
13           21211 0.2 99.6
14           13037 0.1 99.7
15            8304 0.1 99.8
16            5381 0.1 99.9
17            3433 0.0 99.9
18            2364 0.0 100.0
19            1488 0.0 100.0
20            941 0.0 100.0
21            581 0.0 100.0
22            430 0.0 100.0
23            284 0.0 100.0
24            164 0.0 100.0
25             91 0.0 100.0
26             69 0.0 100.0
27             53 0.0 100.0
28             32 0.0 100.0
29             17 0.0 100.0
30             22 0.0 100.0
31             10 0.0 100.0
32             3 0.0 100.0
33             4 0.0 100.0
34             2 0.0 100.0
35             1 0.0 100.0
36             1 0.0 100.0
40             1 0.0 100.0

#data h_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40)],
#data h_row_run_frequency=>[0.376,0.195,0.137,0.097,0.063,0.047,0.029,0.020,0.013,0.008,0.005,0.003,0.002,0.001,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data h_row_run_cumulative=>[0.376,0.570,0.707,0.805,0.868,0.915,0.944,0.964,0.977,0.985,0.990,0.994,0.996,0.997,0.998,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard bottom row run length
------------------------------------------------------------
1           3370086 94.4 94.4
2           194431 5.4 99.8
3            5921 0.2 100.0
4             93 0.0 100.0
5              1 0.0 100.0
6              1 0.0 100.0
7              1 0.0 100.0
8              1 0.0 100.0

#data b_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8)],
#data b_row_run_frequency=>[0.944,0.054,0.002,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data b_row_run_cumulative=>[0.944,0.998,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard row run length
------------------------------------------------------------
1          13209284 64.8 64.8
2           2972499 14.6 79.3
3           1423896 7.0 86.3
4           935401 4.6 90.9
5           607762 3.0 93.9
6           440603 2.2 96.1
7           271790 1.3 97.4
8           188887 0.9 98.3
9           124111 0.6 98.9
10           77571 0.4 99.3
11           51768 0.3 99.6
12           31662 0.2 99.7
13           21211 0.1 99.8
14           13039 0.1 99.9
15            8305 0.0 99.9
16            5381 0.0 100.0
17            3433 0.0 100.0
18            2364 0.0 100.0
19            1488 0.0 100.0
20            941 0.0 100.0
21            581 0.0 100.0
22            430 0.0 100.0
23            284 0.0 100.0
24            164 0.0 100.0
25             93 0.0 100.0
26             69 0.0 100.0
27             53 0.0 100.0
28             32 0.0 100.0
29             17 0.0 100.0
30             22 0.0 100.0
31             10 0.0 100.0
32             4 0.0 100.0
33             4 0.0 100.0
34             2 0.0 100.0
35             1 0.0 100.0
36             1 0.0 100.0
40             1 0.0 100.0

#data all_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40)],
#data all_row_run_frequency=>[0.648,0.146,0.070,0.046,0.030,0.022,0.013,0.009,0.006,0.004,0.003,0.002,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_row_run_cumulative=>[0.648,0.793,0.863,0.909,0.939,0.961,0.974,0.983,0.989,0.993,0.996,0.997,0.998,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard finger run length
------------------------------------------------------------
1          35645426 94.4 94.4
2           2012638 5.3 99.7
3            89654 0.2 100.0
4            5007 0.0 100.0
5             478 0.0 100.0
6             78 0.0 100.0
7             13 0.0 100.0
8             16 0.0 100.0
9             12 0.0 100.0
10             5 0.0 100.0
11             3 0.0 100.0
12             3 0.0 100.0
13             1 0.0 100.0
14             2 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0
16             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
25             2 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data finger_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 25 32)],
#data finger_run_frequency=>[0.944,0.053,0.002,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data finger_run_cumulative=>[0.944,0.997,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard same-hand row jump length
------------------------------------------------------------
1          29672935 86.5 86.5
2           2995448 8.7 95.2
3           1318967 3.8 99.0
4           168210 0.5 99.5
5           122045 0.4 99.9
6            26343 0.1 100.0
7            11042 0.0 100.0
8            2058 0.0 100.0
9            1105 0.0 100.0
10            539 0.0 100.0
11            197 0.0 100.0
12             46 0.0 100.0
13             21 0.0 100.0
14             12 0.0 100.0
15             5 0.0 100.0
16             4 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0

#data row_jump_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19)],
#data row_jump_frequency=>[0.865,0.087,0.038,0.005,0.004,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data row_jump_cumulative=>[0.865,0.952,0.990,0.995,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

ერგონომიულ განლაგებაზე ყველაზე მარტივი ასაკრეფი სიტყვებია: ასმაგი, სიესტა, სამმაგი, მეასედი, საერთო, დაარსება, მასმედია, იერსახე, მესაათე, სასმელი. ყველაზე რთულია: ჩიჩქნა, ფქვილი, გულქვა, ძეწკვი, წიწკანა, ფიფქია, წუწუნი, წივწივა, ჩხიკვი, დაწინწკვლა. მთელი სკალა წარმოდგენილია ერგონომიული განლაგების სიტყვარში.

ISO კლავიატურა

კლავიატურის საერთაშორისო სტანდარტი. ძირითადად გავრცელებულია ევროპის ქვეყნებში. ამ კლავიატურის გაფართოებული შინა და ქვედა მწკრივები უკეთესი ქართული განლაგეგების შექმნის საშუალებას იძლევა. არსებული ქართული ANSI განლაგებები თავსებადია ISO კლავიატურასთან, მაშინ როცა ქართული ISO განლაგებებისთვის ANSI კლავიატურა ცოტა ვიწროა.

ISO კლავიატურა

🖮 განლაგება 🚞 ბეჭდვის ძალისხმევა 🏠 შინა მწკრივის წვლილი (%) 🖐🖑 ხელზე მოსული დატვირთვა (%)
თანამასწორი 1.821 69 50:50
ორთაშუა 1.74 72 47:53
ხელდასახმარი 1.717 71 51:49

ISO კლავიატურისთვის გაკეთებულია სამი Carpalx ოპტიმიზაცია.

თანამასწორი განლაგება

თანამასწორი კლავიატურა არის სიმეტრიული ორენოვანი ქართულ-ინგლისური Carpalx ოპტიმიზაციის გზით მიღებული ფონეტიკური კლავიტურა. ის შედგება საერთო ფონეტიკური ფუძის და ტოლი ბეჭდვის ძალისხმევის მახასიათებლის მქონე ორი განლაგებისგან.

თანამასწორი განლაგება

⇪ Caps Lock კლავიშს სხვა ფუნქცია მიენიჭა და ის ქართულ და ინგლისურ განლაგებებს შორის გადასასვლელად გამოიყენება.

⟵ 19.2%
⟵ 69%
, . ⟵ 11.7%

შინა მწკრივი ეფექტურად არის გამოყენებული.

თითებზე დატვირთვის განაწილება

დატვირთვის ძირითადი ნაწილი მოდის მოქნილ საჩვენებელ და ძლიერ შუა თითებზე.

განლაგების ძირითადი მახასიათებლები მოყვანილია Carpalx ანგარიშში. ფონეტიკური ხასიათის მიუხედავად განლაგება გამოირჩევა დაბალი ბეჭდვის ძალისხმევით (1.821).

Keyboard effort
------------------------------------------------------------
k1           0.809 82.3 82.3
k1,k2          0.966 16.0 98.3
k1,k2,k3        0.982  1.7 100.0
b            0.379 20.8 20.8
p            0.603 33.1 162.9
ph           0.000  0.0  0.0
pr           0.193 32.0 32.0
pf           0.355 58.8 90.9
s            0.839 46.1 100.0
all           1.821 100.0 100.0

#data effort_k1=>[0.809,82.346,82.346],
#data effort_k12=>[0.966,16.003,98.350],
#data effort_k123=>[0.982,1.650,100.000],
#data effort_base=>[0.379,20.832,20.832],
#data effort_penalty=>[0.603,33.096,162.943],
#data effort_penalty_hand=>[0.000,0.000,0.000],
#data effort_penalty_row=>[0.193,32.014,32.014],
#data effort_penalty_finger=>[0.355,58.844,90.858],
#data effort_path=>[0.839,46.072,100.000],
#data effort_all=>[1.821,100.000,100.000],

keyboard row frequency
------------------------------------------------------------
1           7461006 19.2 19.2
2          26817105 69.0 88.3
3           4561875 11.7 100.0

#data row_data=>[qw(1 2 3)],
#data row_frequency=>[0.192,0.690,0.117],
#data row_cumulative=>[0.192,0.883,1.000],

keyboard hand frequency
------------------------------------------------------------
0          19583797 50.4 50.4
1          19256189 49.6 100.0

#data hand_data=>[qw(0 1)],
#data hand_frequency=>[0.504,0.496],
#data hand_cumulative=>[0.504,1.000],

keyboard finger frequency
------------------------------------------------------------
0           2196905 5.7  5.7
1           3218751 8.3 13.9
2           5019968 12.9 26.9
3           9148173 23.6 50.4
6           7994888 20.6 71.0
7           6368534 16.4 87.4
8           2184404 5.6 93.0
9           2708363 7.0 100.0

#data finger_data=>[qw(0 1 2 3 6 7 8 9)],
#data finger_frequency=>[0.057,0.083,0.129,0.236,0.206,0.164,0.056,0.070],
#data finger_cumulative=>[0.057,0.139,0.269,0.504,0.710,0.874,0.930,1.000],

keyboard left hand run length
------------------------------------------------------------
1           5840662 52.7 52.7
2           2970647 26.8 79.5
3           1317444 11.9 91.4
4           594778 5.4 96.8
5           209123 1.9 98.7
6            89071 0.8 99.5
7            31490 0.3 99.8
8            14188 0.1 99.9
9            5924 0.1 100.0
10            2961 0.0 100.0
11            1470 0.0 100.0
12            428 0.0 100.0
13            167 0.0 100.0
14             86 0.0 100.0
15             38 0.0 100.0
16             33 0.0 100.0
17             5 0.0 100.0
18             2 0.0 100.0
20             3 0.0 100.0
21             3 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
27             1 0.0 100.0
28             1 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data left_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 26 27 28 32)],
#data left_hand_run_frequency=>[0.527,0.268,0.119,0.054,0.019,0.008,0.003,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data left_hand_run_cumulative=>[0.527,0.795,0.914,0.968,0.987,0.995,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard right hand run length
------------------------------------------------------------
1           6178590 55.8 55.8
2           2744025 24.8 80.5
3           1167792 10.5 91.1
4           586780 5.3 96.4
5           232859 2.1 98.5
6            90338 0.8 99.3
7            45293 0.4 99.7
8            19076 0.2 99.9
9            7906 0.1 99.9
10            3711 0.0 100.0
11            1219 0.0 100.0
12            538 0.0 100.0
13            249 0.0 100.0
14             85 0.0 100.0
15             36 0.0 100.0
16             13 0.0 100.0
17             10 0.0 100.0
18             3 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
20             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
28             1 0.0 100.0

#data right_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28)],
#data right_hand_run_frequency=>[0.558,0.248,0.105,0.053,0.021,0.008,0.004,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data right_hand_run_cumulative=>[0.558,0.805,0.911,0.964,0.985,0.993,0.997,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard hand run length
------------------------------------------------------------
1          12019252 54.2 54.2
2           5714672 25.8 80.0
3           2485236 11.2 91.3
4           1181558 5.3 96.6
5           441982 2.0 98.6
6           179409 0.8 99.4
7            76783 0.3 99.7
8            33264 0.2 99.9
9            13830 0.1 100.0
10            6672 0.0 100.0
11            2689 0.0 100.0
12            966 0.0 100.0
13            416 0.0 100.0
14            171 0.0 100.0
15             74 0.0 100.0
16             46 0.0 100.0
17             15 0.0 100.0
18             5 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
20             4 0.0 100.0
21             4 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
27             1 0.0 100.0
28             2 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data all_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 32)],
#data all_hand_run_frequency=>[0.542,0.258,0.112,0.053,0.020,0.008,0.003,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_hand_run_cumulative=>[0.542,0.800,0.913,0.966,0.986,0.994,0.997,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard top row run length
------------------------------------------------------------
1           6093405 89.3 89.3
2           672504 9.9 99.1
3            57211 0.8 99.9
4            2930 0.0 100.0
5             770 0.0 100.0
6             18 0.0 100.0
7              3 0.0 100.0
10             1 0.0 100.0
13             1 0.0 100.0

#data t_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 10 13)],
#data t_row_run_frequency=>[0.893,0.099,0.008,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data t_row_run_cumulative=>[0.893,0.991,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard home row run length
------------------------------------------------------------
1           3335458 33.5 33.5
2           2384751 24.0 57.5
3           1675136 16.8 74.3
4           977719 9.8 84.2
5           600120 6.0 90.2
6           375431 3.8 94.0
7           220019 2.2 96.2
8           141184 1.4 97.6
9            88008 0.9 98.5
10           55041 0.6 99.0
11           35182 0.4 99.4
12           22814 0.2 99.6
13           14736 0.1 99.8
14            9146 0.1 99.9
15            5443 0.1 99.9
16            3320 0.0 99.9
17            2354 0.0 100.0
18            1372 0.0 100.0
19            811 0.0 100.0
20            573 0.0 100.0
21            324 0.0 100.0
22            185 0.0 100.0
23            111 0.0 100.0
24             77 0.0 100.0
25             46 0.0 100.0
26             22 0.0 100.0
27             23 0.0 100.0
28             8 0.0 100.0
29             9 0.0 100.0
30             3 0.0 100.0
31             2 0.0 100.0
32             4 0.0 100.0
33             2 0.0 100.0
34             1 0.0 100.0
67             1 0.0 100.0

#data h_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 67)],
#data h_row_run_frequency=>[0.335,0.240,0.168,0.098,0.060,0.038,0.022,0.014,0.009,0.006,0.004,0.002,0.001,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data h_row_run_cumulative=>[0.335,0.575,0.743,0.842,0.902,0.940,0.962,0.976,0.985,0.990,0.994,0.996,0.998,0.999,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard bottom row run length
------------------------------------------------------------
1           3592019 86.3 86.3
2           509231 12.2 98.5
3            51911 1.2 99.8
4            8029 0.2 100.0
5            1118 0.0 100.0
6             190 0.0 100.0
7             33 0.0 100.0
8              9 0.0 100.0
9              7 0.0 100.0
10             2 0.0 100.0
11             1 0.0 100.0
12             2 0.0 100.0
14             2 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0
25             2 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data b_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 25 32)],
#data b_row_run_frequency=>[0.863,0.122,0.012,0.002,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data b_row_run_cumulative=>[0.863,0.985,0.998,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard row run length
------------------------------------------------------------
1          13020882 62.2 62.2
2           3566486 17.0 79.2
3           1784258 8.5 87.7
4           988678 4.7 92.5
5           602008 2.9 95.3
6           375639 1.8 97.1
7           220055 1.1 98.2
8           141193 0.7 98.9
9            88015 0.4 99.3
10           55044 0.3 99.5
11           35183 0.2 99.7
12           22816 0.1 99.8
13           14737 0.1 99.9
14            9148 0.0 99.9
15            5444 0.0 100.0
16            3320 0.0 100.0
17            2354 0.0 100.0
18            1372 0.0 100.0
19            811 0.0 100.0
20            573 0.0 100.0
21            324 0.0 100.0
22            185 0.0 100.0
23            111 0.0 100.0
24             77 0.0 100.0
25             48 0.0 100.0
26             22 0.0 100.0
27             23 0.0 100.0
28             8 0.0 100.0
29             9 0.0 100.0
30             3 0.0 100.0
31             2 0.0 100.0
32             5 0.0 100.0
33             2 0.0 100.0
34             1 0.0 100.0
67             1 0.0 100.0

#data all_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 67)],
#data all_row_run_frequency=>[0.622,0.170,0.085,0.047,0.029,0.018,0.011,0.007,0.004,0.003,0.002,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_row_run_cumulative=>[0.622,0.792,0.877,0.925,0.953,0.971,0.982,0.989,0.993,0.995,0.997,0.998,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard finger run length
------------------------------------------------------------
1          33722751 92.0 92.0
2           2614665 7.1 99.1
3           282561 0.8 99.9
4            33723 0.1 100.0
5            4466 0.0 100.0
6             782 0.0 100.0
7             112 0.0 100.0
8             22 0.0 100.0
9             15 0.0 100.0
10             5 0.0 100.0
11             4 0.0 100.0
12             2 0.0 100.0
13             1 0.0 100.0
14             4 0.0 100.0
15             2 0.0 100.0
16             1 0.0 100.0
17             2 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
26             3 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data finger_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 26 32)],
#data finger_run_frequency=>[0.920,0.071,0.008,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data finger_run_cumulative=>[0.920,0.991,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard same-hand row jump length
------------------------------------------------------------
1          24540470 78.6 78.6
2           4833243 15.5 94.1
3           1372237 4.4 98.5
4           311856 1.0 99.5
5           111219 0.4 99.9
6            23244 0.1 100.0
7            8997 0.0 100.0
8            1505 0.0 100.0
9             460 0.0 100.0
10             90 0.0 100.0
11             24 0.0 100.0
12             6 0.0 100.0
13             4 0.0 100.0
16             1 0.0 100.0

#data row_jump_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16)],
#data row_jump_frequency=>[0.786,0.155,0.044,0.010,0.004,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data row_jump_cumulative=>[0.786,0.941,0.985,0.995,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

თანამასწორ განლაგებაზე ყველაზე მარტივი ასაკრეფი სიტყვებია: სერიალი, კისერი, ასირიელი, სირენა, ისლამი, სატირა, სარისკო, სირაჯი, ტერიერი, ემირატი. ყველაზე რთულია: ჟინჟღლი, ჭმუჭნა, ხუჭუჭა, მიძღვნა, მძღოლი, მჟღერი, აღძვრა, წყლული, ჩურჩული, ჩიჩქნა. აქ თავს იჩენს ორენოვანი ოპტიმიზაცია. მთელი სპექტრი წარმოდგენილია თანამასწორი განლაგების სიტყვარში.

ორთაშუა განლაგება

ორთაშუა განლაგება არის საშუალედო კონფიგურაცია სიმეტრიულ ორენოვან ოპტიმიზაციას და სრულ ქართულ ოპტიმიზაცას შორის. განლაგება გათვლილია მათზე ვინც ძირითადად ქართულად ბეჭდავს და ხანდახან ინგლისურად.

ქართული განლაგება

⇪ Caps Lock კლავიშს სხვა ფუნქცია მიენიჭა და ის ქართულ და ინგლისურ განლაგებებს შორის გადასასვლელად გამოიყენება.

⟵ 21.1%
⟵ 71.7%
. , ⟵ 7.2%

ვერტიკალურ ჭრილში დატვირთვის დიდი ნაწილი მოდის შინა მწკრივზე და 60% რვა კლავიშზე რომლებიც კონტაქტური ბეჭდვისას უშუალოდ თითის წვერებზეა.

თითებზე დატვირთვის განაწილება

დატვირთვის ძირითადი ნაწილი მოდის მოქნილ საჩვენებელ და ძლიერ შუა თითებზე.

განლაგების ძირითადი მახასიათებლები მოყვანილია Carpalx ანგარიშში. 1.74 ბეჭდვის ძალისხმევაა. რაც შესადარია ხელდასახმარი განლაგების მაჩვენებელთან.

Keyboard effort
------------------------------------------------------------
k1           0.795 82.4 82.4
k1,k2          0.948 15.8 98.2
k1,k2,k3        0.965  1.8 100.0
b            0.389 22.4 22.4
p            0.576 33.1 167.6
ph           0.000  0.0  0.0
pr           0.159 27.7 27.7
pf           0.377 65.5 93.1
s            0.774 44.5 100.0
all           1.740 100.0 100.0

#data effort_k1=>[0.795,82.400,82.400],
#data effort_k12=>[0.948,15.788,98.188],
#data effort_k123=>[0.965,1.812,100.000],
#data effort_base=>[0.389,22.380,22.380],
#data effort_penalty=>[0.576,33.101,167.610],
#data effort_penalty_hand=>[0.000,0.000,0.000],
#data effort_penalty_row=>[0.159,27.663,27.663],
#data effort_penalty_finger=>[0.377,65.452,93.115],
#data effort_path=>[0.774,44.519,100.000],
#data effort_all=>[1.740,100.000,100.000],

keyboard row frequency
------------------------------------------------------------
1           8191433 21.1 21.1
2          27845592 71.7 92.8
3           2802961 7.2 100.0

#data row_data=>[qw(1 2 3)],
#data row_frequency=>[0.211,0.717,0.072],
#data row_cumulative=>[0.211,0.928,1.000],

keyboard hand frequency
------------------------------------------------------------
0          18322483 47.2 47.2
1          20517503 52.8 100.0

#data hand_data=>[qw(0 1)],
#data hand_frequency=>[0.472,0.528],
#data hand_cumulative=>[0.472,1.000],

keyboard finger frequency
------------------------------------------------------------
0           1939902 5.0  5.0
1           3150371 8.1 13.1
2           5638996 14.5 27.6
3           7593214 19.5 47.2
6           7707523 19.8 67.0
7           6851396 17.6 84.7
8           2799751 7.2 91.9
9           3158833 8.1 100.0

#data finger_data=>[qw(0 1 2 3 6 7 8 9)],
#data finger_frequency=>[0.050,0.081,0.145,0.195,0.198,0.176,0.072,0.081],
#data finger_cumulative=>[0.050,0.131,0.276,0.472,0.670,0.847,0.919,1.000],

keyboard left hand run length
------------------------------------------------------------
1           5804720 54.3 54.3
2           2813660 26.3 80.6
3           1273440 11.9 92.6
4           514263 4.8 97.4
5           170064 1.6 99.0
6            72807 0.7 99.6
7            23803 0.2 99.9
8            9432 0.1 100.0
9            3341 0.0 100.0
10            1113 0.0 100.0
11            363 0.0 100.0
12            120 0.0 100.0
13             40 0.0 100.0
14             12 0.0 100.0
15             2 0.0 100.0
16             2 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0

#data left_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17)],
#data left_hand_run_frequency=>[0.543,0.263,0.119,0.048,0.016,0.007,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data left_hand_run_cumulative=>[0.543,0.806,0.926,0.974,0.990,0.996,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard right hand run length
------------------------------------------------------------
1           4913621 46.0 46.0
2           3062973 28.7 74.6
3           1626761 15.2 89.9
4           615756 5.8 95.6
5           263543 2.5 98.1
6           117744 1.1 99.2
7            50507 0.5 99.7
8            21061 0.2 99.9
9            8891 0.1 99.9
10            3729 0.0 100.0
11            1514 0.0 100.0
12            585 0.0 100.0
13            269 0.0 100.0
14            118 0.0 100.0
15             56 0.0 100.0
16             33 0.0 100.0
17             10 0.0 100.0
18             6 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
20             1 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
28             1 0.0 100.0
29             1 0.0 100.0
30             1 0.0 100.0
34             1 0.0 100.0
67             1 0.0 100.0

#data right_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 28 29 30 34 67)],
#data right_hand_run_frequency=>[0.460,0.287,0.152,0.058,0.025,0.011,0.005,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data right_hand_run_cumulative=>[0.460,0.746,0.899,0.956,0.981,0.992,0.997,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard hand run length
------------------------------------------------------------
1          10718341 50.1 50.1
2           5876633 27.5 77.6
3           2900201 13.6 91.2
4           1130019 5.3 96.5
5           433607 2.0 98.5
6           190551 0.9 99.4
7            74310 0.3 99.8
8            30493 0.1 99.9
9            12232 0.1 100.0
10            4842 0.0 100.0
11            1877 0.0 100.0
12            705 0.0 100.0
13            309 0.0 100.0
14            130 0.0 100.0
15             58 0.0 100.0
16             35 0.0 100.0
17             11 0.0 100.0
18             6 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
20             1 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
28             1 0.0 100.0
29             1 0.0 100.0
30             1 0.0 100.0
34             1 0.0 100.0
67             1 0.0 100.0

#data all_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 28 29 30 34 67)],
#data all_hand_run_frequency=>[0.501,0.275,0.136,0.053,0.020,0.009,0.003,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_hand_run_cumulative=>[0.501,0.776,0.912,0.965,0.985,0.994,0.998,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard top row run length
------------------------------------------------------------
1           5155506 77.9 77.9
2           1243609 18.8 96.7
3           189091 2.9 99.5
4            23549 0.4 99.9
5            7374 0.1 100.0
6             589 0.0 100.0
7             120 0.0 100.0
8             33 0.0 100.0
9              1 0.0 100.0
10             1 0.0 100.0

#data t_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)],
#data t_row_run_frequency=>[0.779,0.188,0.029,0.004,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data t_row_run_cumulative=>[0.779,0.967,0.995,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard home row run length
------------------------------------------------------------
1           2783089 32.3 32.3
2           1562845 18.1 50.4
3           1185663 13.8 64.2
4           989793 11.5 75.6
5           624064 7.2 82.9
6           470249 5.5 88.3
7           312212 3.6 91.9
8           222960 2.6 94.5
9           146618 1.7 96.2
10           103893 1.2 97.4
11           70291 0.8 98.2
12           46246 0.5 98.8
13           33176 0.4 99.2
14           22336 0.3 99.4
15           15273 0.2 99.6
16           10477 0.1 99.7
17            7227 0.1 99.8
18            5116 0.1 99.9
19            3488 0.0 99.9
20            2416 0.0 99.9
21            1703 0.0 100.0
22            1102 0.0 100.0
23            811 0.0 100.0
24            566 0.0 100.0
25            391 0.0 100.0
26            262 0.0 100.0
27            177 0.0 100.0
28            149 0.0 100.0
29             81 0.0 100.0
30             59 0.0 100.0
31             43 0.0 100.0
32             31 0.0 100.0
33             20 0.0 100.0
34             14 0.0 100.0
35             10 0.0 100.0
36             5 0.0 100.0
37             2 0.0 100.0
38             3 0.0 100.0
39             2 0.0 100.0
40             3 0.0 100.0
41             3 0.0 100.0
42             3 0.0 100.0
43             1 0.0 100.0
48             1 0.0 100.0

#data h_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 48)],
#data h_row_run_frequency=>[0.323,0.181,0.138,0.115,0.072,0.055,0.036,0.026,0.017,0.012,0.008,0.005,0.004,0.003,0.002,0.001,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data h_row_run_cumulative=>[0.323,0.504,0.642,0.756,0.829,0.883,0.919,0.945,0.962,0.974,0.982,0.988,0.992,0.994,0.996,0.997,0.998,0.999,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard bottom row run length
------------------------------------------------------------
1           2686775 94.7 94.7
2           138512 4.9 99.6
3            9292 0.3 99.9
4            1233 0.0 100.0
5             153 0.0 100.0
6             47 0.0 100.0
7             11 0.0 100.0
8              8 0.0 100.0
9              4 0.0 100.0
10             2 0.0 100.0
11             1 0.0 100.0
12             2 0.0 100.0
14             2 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0
25             1 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data b_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 25 26 32)],
#data b_row_run_frequency=>[0.947,0.049,0.003,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data b_row_run_cumulative=>[0.947,0.996,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard row run length
------------------------------------------------------------
1          10625370 58.8 58.8
2           2944966 16.3 75.1
3           1384046 7.7 82.7
4           1014575 5.6 88.3
5           631591 3.5 91.8
6           470885 2.6 94.4
7           312343 1.7 96.2
8           223001 1.2 97.4
9           146623 0.8 98.2
10           103896 0.6 98.8
11           70292 0.4 99.2
12           46248 0.3 99.4
13           33176 0.2 99.6
14           22338 0.1 99.7
15           15274 0.1 99.8
16           10477 0.1 99.9
17            7227 0.0 99.9
18            5116 0.0 99.9
19            3488 0.0 100.0
20            2416 0.0 100.0
21            1703 0.0 100.0
22            1102 0.0 100.0
23            811 0.0 100.0
24            566 0.0 100.0
25            392 0.0 100.0
26            263 0.0 100.0
27            177 0.0 100.0
28            149 0.0 100.0
29             81 0.0 100.0
30             59 0.0 100.0
31             43 0.0 100.0
32             32 0.0 100.0
33             20 0.0 100.0
34             14 0.0 100.0
35             10 0.0 100.0
36             5 0.0 100.0
37             2 0.0 100.0
38             3 0.0 100.0
39             2 0.0 100.0
40             3 0.0 100.0
41             3 0.0 100.0
42             3 0.0 100.0
43             1 0.0 100.0
48             1 0.0 100.0

#data all_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 48)],
#data all_row_run_frequency=>[0.588,0.163,0.077,0.056,0.035,0.026,0.017,0.012,0.008,0.006,0.004,0.003,0.002,0.001,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_row_run_cumulative=>[0.588,0.751,0.827,0.883,0.918,0.944,0.962,0.974,0.982,0.988,0.992,0.994,0.996,0.997,0.998,0.999,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard finger run length
------------------------------------------------------------
1          34660660 93.2 93.2
2           2312261 6.2 99.4
3           206552 0.6 100.0
4            12764 0.0 100.0
5            1073 0.0 100.0
6             178 0.0 100.0
7             44 0.0 100.0
8             13 0.0 100.0
9              7 0.0 100.0
10             6 0.0 100.0
11             5 0.0 100.0
12             4 0.0 100.0
13             1 0.0 100.0
14             2 0.0 100.0
15             2 0.0 100.0
16             2 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
25             2 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data finger_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 25 32)],
#data finger_run_frequency=>[0.932,0.062,0.006,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data finger_run_cumulative=>[0.932,0.994,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard same-hand row jump length
------------------------------------------------------------
1          24836714 79.3 79.3
2           4618514 14.7 94.0
3           1438687 4.6 98.6
4           314093 1.0 99.6
5            94850 0.3 99.9
6            19553 0.1 100.0
7            4832 0.0 100.0
8            1502 0.0 100.0
9             581 0.0 100.0
10            198 0.0 100.0
11             60 0.0 100.0
12             7 0.0 100.0
13             8 0.0 100.0
14             3 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0
16             1 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0
65             1 0.0 100.0

#data row_jump_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 65)],
#data row_jump_frequency=>[0.793,0.147,0.046,0.010,0.003,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data row_jump_cumulative=>[0.793,0.940,0.986,0.996,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

ორთაშუა განლაგებაზე ყველაზე მარტივი ასაკრეფი სიტყვებია: ააირება, სიესტა, სემინარი, საერთო, არსება, სამასი, მანიაკი, ორიანი, არეალი, იასამანი. ყველაზე რთულია: უჭკუობა, ხუჭუჭა, ჯგუფურად, მძღოლი, ჟინჟღლი, ბჟუტვა, ჟრჟოლა, ბრჭყალი, ოთხჯერ, კრუნჩხვა. მთელი სპექტრი წარმოდგენილია ორთაშუა განლაგების სიტყვარში.

ხელდასახმარი განლაგება

ხელდასახმარი განლაგება არის სრული Carpalx ოპტიმიზაციის გზით მიღებული ქართული განლაგება.

ხელდასახმარი განლაგება

⇪ Caps Lock კლავიშს სხვა ფუნქცია მიენიჭა და ის Backspace კლავიშის მსგავსად წასაშლელად გამოიყენება.

⟵ 20.4%
⟵ 71%
, . ⟵ 8.6%

დატვირთვის ვერტიკალური განაწილება კარგია და მისი ძირითადი ნაწილი მოდის შინა მწკრივზე.

თითებზე დატვირთვის განაწილება

ჰორიზონტალურ ჭრილში დატვირთვის ძირითადი ნაწილი მოდის მოქნილ საჩვენებელ და ძლიერ შუა თითებზე.

განლაგების ძირითადი მახასიათებლები მოყვანილია Carpalx ანგარიშში. ბეჭდვის ძალისხმევა გამორჩეულად მცირეა (1.717).

Keyboard effort
------------------------------------------------------------
k1           0.781 82.9 82.9
k1,k2          0.926 15.4 98.3
k1,k2,k3        0.942  1.7 100.0
b            0.384 22.4 22.4
p            0.559 32.5 168.7
ph           0.000  0.0  0.0
pr           0.168 30.1 30.1
pf           0.347 62.1 92.2
s            0.774 45.1 100.0
all           1.717 100.0 100.0

#data effort_k1=>[0.781,82.907,82.907],
#data effort_k12=>[0.926,15.386,98.293],
#data effort_k123=>[0.942,1.707,100.000],
#data effort_base=>[0.384,22.350,22.350],
#data effort_penalty=>[0.559,32.544,168.677],
#data effort_penalty_hand=>[0.000,0.000,0.000],
#data effort_penalty_row=>[0.168,30.102,30.102],
#data effort_penalty_finger=>[0.347,62.134,92.237],
#data effort_path=>[0.774,45.106,100.000],
#data effort_all=>[1.717,100.000,100.000],

keyboard row frequency
------------------------------------------------------------
1           7924939 20.4 20.4
2          27589914 71.0 91.4
3           3325133 8.6 100.0

#data row_data=>[qw(1 2 3)],
#data row_frequency=>[0.204,0.710,0.086],
#data row_cumulative=>[0.204,0.914,1.000],

keyboard hand frequency
------------------------------------------------------------
0          19934224 51.3 51.3
1          18905762 48.7 100.0

#data hand_data=>[qw(0 1)],
#data hand_frequency=>[0.513,0.487],
#data hand_cumulative=>[0.513,1.000],

keyboard finger frequency
------------------------------------------------------------
0           1767581 4.6  4.6
1           2839826 7.3 11.9
2           6147206 15.8 27.7
3           9179611 23.6 51.3
6           8000604 20.6 71.9
7           4931561 12.7 84.6
8           3226525 8.3 92.9
9           2747072 7.1 100.0

#data finger_data=>[qw(0 1 2 3 6 7 8 9)],
#data finger_frequency=>[0.046,0.073,0.158,0.236,0.206,0.127,0.083,0.071],
#data finger_cumulative=>[0.046,0.119,0.277,0.513,0.719,0.846,0.929,1.000],

keyboard left hand run length
------------------------------------------------------------
1           5996177 51.9 51.9
2           3363640 29.1 81.0
3           1438879 12.5 93.5
4           464834 4.0 97.5
5           183974 1.6 99.1
6            66434 0.6 99.7
7            23027 0.2 99.9
8            9143 0.1 100.0
9            2987 0.0 100.0
10            1243 0.0 100.0
11            396 0.0 100.0
12            165 0.0 100.0
13             46 0.0 100.0
14             19 0.0 100.0
15             5 0.0 100.0
16             1 0.0 100.0
17             3 0.0 100.0
18             1 0.0 100.0
23             1 0.0 100.0

#data left_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23)],
#data left_hand_run_frequency=>[0.519,0.291,0.125,0.040,0.016,0.006,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data left_hand_run_cumulative=>[0.519,0.810,0.935,0.975,0.991,0.997,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard right hand run length
------------------------------------------------------------
1           6592398 57.1 57.1
2           3072220 26.6 83.7
3           1203944 10.4 94.1
4           439847 3.8 97.9
5           149458 1.3 99.2
6            59839 0.5 99.7
7            22383 0.2 99.9
8            6969 0.1 100.0
9            2577 0.0 100.0
10            853 0.0 100.0
11            314 0.0 100.0
12             96 0.0 100.0
13             42 0.0 100.0
14             18 0.0 100.0
15             5 0.0 100.0
16             4 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0
18             1 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
20             1 0.0 100.0
25             1 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data right_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 26 32)],
#data right_hand_run_frequency=>[0.571,0.266,0.104,0.038,0.013,0.005,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data right_hand_run_cumulative=>[0.571,0.837,0.941,0.979,0.992,0.997,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard hand run length
------------------------------------------------------------
1          12588575 54.5 54.5
2           6435860 27.9 82.3
3           2642823 11.4 93.8
4           904681 3.9 97.7
5           333432 1.4 99.1
6           126273 0.5 99.7
7            45410 0.2 99.9
8            16112 0.1 100.0
9            5564 0.0 100.0
10            2096 0.0 100.0
11            710 0.0 100.0
12            261 0.0 100.0
13             88 0.0 100.0
14             37 0.0 100.0
15             10 0.0 100.0
16             5 0.0 100.0
17             4 0.0 100.0
18             2 0.0 100.0
19             1 0.0 100.0
20             1 0.0 100.0
23             1 0.0 100.0
25             1 0.0 100.0
26             1 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data all_hand_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 25 26 32)],
#data all_hand_run_frequency=>[0.545,0.279,0.114,0.039,0.014,0.005,0.002,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_hand_run_cumulative=>[0.545,0.823,0.938,0.977,0.991,0.997,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard top row run length
------------------------------------------------------------
1           5021341 78.3 78.3
2           1179387 18.4 96.7
3           183698 2.9 99.5
4            21883 0.3 99.9
5            7432 0.1 100.0
6             622 0.0 100.0
7             114 0.0 100.0
8             34 0.0 100.0
9              1 0.0 100.0
10             1 0.0 100.0

#data t_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)],
#data t_row_run_frequency=>[0.783,0.184,0.029,0.003,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data t_row_run_cumulative=>[0.783,0.967,0.995,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard home row run length
------------------------------------------------------------
1           2836053 32.0 32.0
2           1721756 19.4 51.4
3           1264189 14.3 65.7
4           1039777 11.7 77.4
5           629416 7.1 84.5
6           461691 5.2 89.7
7           301414 3.4 93.1
8           205909 2.3 95.4
9           135480 1.5 97.0
10           89608 1.0 98.0
11           59070 0.7 98.6
12           38106 0.4 99.1
13           26481 0.3 99.4
14           17628 0.2 99.6
15           11892 0.1 99.7
16            8354 0.1 99.8
17            5921 0.1 99.9
18            3921 0.0 99.9
19            2691 0.0 99.9
20            1851 0.0 100.0
21            1228 0.0 100.0
22            793 0.0 100.0
23            571 0.0 100.0
24            376 0.0 100.0
25            299 0.0 100.0
26            166 0.0 100.0
27            118 0.0 100.0
28             92 0.0 100.0
29             57 0.0 100.0
30             36 0.0 100.0
31             33 0.0 100.0
32             21 0.0 100.0
33             11 0.0 100.0
34             10 0.0 100.0
35             4 0.0 100.0
36             1 0.0 100.0
37             2 0.0 100.0
38             1 0.0 100.0
39             3 0.0 100.0
40             1 0.0 100.0
41             1 0.0 100.0
42             1 0.0 100.0

#data h_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42)],
#data h_row_run_frequency=>[0.320,0.194,0.143,0.117,0.071,0.052,0.034,0.023,0.015,0.010,0.007,0.004,0.003,0.002,0.001,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data h_row_run_cumulative=>[0.320,0.514,0.657,0.774,0.845,0.897,0.931,0.954,0.970,0.980,0.986,0.991,0.994,0.996,0.997,0.998,0.999,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard bottom row run length
------------------------------------------------------------
1           3092927 93.7 93.7
2           193166 5.9 99.6
3            11959 0.4 99.9
4            1615 0.0 100.0
5             209 0.0 100.0
6             43 0.0 100.0
7             17 0.0 100.0
8              5 0.0 100.0
9              5 0.0 100.0
10             3 0.0 100.0
11             1 0.0 100.0
12             2 0.0 100.0
14             2 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0
26             2 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data b_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 26 32)],
#data b_row_run_frequency=>[0.937,0.059,0.004,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data b_row_run_cumulative=>[0.937,0.996,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard row run length
------------------------------------------------------------
1          10950321 58.9 58.9
2           3094309 16.7 75.6
3           1459846 7.9 83.4
4           1063275 5.7 89.2
5           637057 3.4 92.6
6           462356 2.5 95.1
7           301545 1.6 96.7
8           205948 1.1 97.8
9           135486 0.7 98.6
10           89612 0.5 99.0
11           59071 0.3 99.4
12           38108 0.2 99.6
13           26481 0.1 99.7
14           17630 0.1 99.8
15           11893 0.1 99.9
16            8354 0.0 99.9
17            5921 0.0 99.9
18            3921 0.0 100.0
19            2691 0.0 100.0
20            1851 0.0 100.0
21            1228 0.0 100.0
22            793 0.0 100.0
23            571 0.0 100.0
24            376 0.0 100.0
25            299 0.0 100.0
26            168 0.0 100.0
27            118 0.0 100.0
28             92 0.0 100.0
29             57 0.0 100.0
30             36 0.0 100.0
31             33 0.0 100.0
32             22 0.0 100.0
33             11 0.0 100.0
34             10 0.0 100.0
35             4 0.0 100.0
36             1 0.0 100.0
37             2 0.0 100.0
38             1 0.0 100.0
39             3 0.0 100.0
40             1 0.0 100.0
41             1 0.0 100.0
42             1 0.0 100.0

#data all_row_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42)],
#data all_row_run_frequency=>[0.589,0.167,0.079,0.057,0.034,0.025,0.016,0.011,0.007,0.005,0.003,0.002,0.001,0.001,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data all_row_run_cumulative=>[0.589,0.756,0.834,0.892,0.926,0.951,0.967,0.978,0.986,0.990,0.994,0.996,0.997,0.998,0.999,0.999,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard finger run length
------------------------------------------------------------
1          34356732 92.7 92.7
2           2527064 6.8 99.5
3           170241 0.5 100.0
4            9482 0.0 100.0
5             498 0.0 100.0
6             92 0.0 100.0
7             22 0.0 100.0
8              8 0.0 100.0
9              8 0.0 100.0
10             8 0.0 100.0
11             3 0.0 100.0
12             2 0.0 100.0
13             1 0.0 100.0
14             2 0.0 100.0
15             2 0.0 100.0
17             1 0.0 100.0
21             1 0.0 100.0
25             2 0.0 100.0
32             1 0.0 100.0

#data finger_run_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 21 25 32)],
#data finger_run_frequency=>[0.927,0.068,0.005,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data finger_run_cumulative=>[0.927,0.995,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

keyboard same-hand row jump length
------------------------------------------------------------
1          25121657 79.9 79.9
2           4329015 13.8 93.6
3           1560612 5.0 98.6
4           300291 1.0 99.6
5           109240 0.3 99.9
6            21919 0.1 100.0
7            5671 0.0 100.0
8             793 0.0 100.0
9             236 0.0 100.0
10             65 0.0 100.0
11             67 0.0 100.0
12             79 0.0 100.0
13             21 0.0 100.0
14             4 0.0 100.0
15             1 0.0 100.0
18             1 0.0 100.0

#data row_jump_data=>[qw(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18)],
#data row_jump_frequency=>[0.799,0.138,0.050,0.010,0.003,0.001,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000],
#data row_jump_cumulative=>[0.799,0.936,0.986,0.996,0.999,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000],

ხელდასახმარ განლაგებაზე ყველაზე მარტივი ასაკრეფი სიტყვებია: მესამე, მესამედი, საიმედო, არემარე, ააირება, მესაათე, სიდიადე, ემისია, წესიერი, მედიანა. ყველაზე რთულია: ხუჭუჭა, ჟინჟღლი, ჩონჩხი, ბჟუტვა, ბუზღუნი, უჭკუობა, ჭანჭყატი, ფიფქია, ჭმუჭნა, ჟრჟოლა. სრული სია მისაწვდომია ხელდასახმარი განლაგების სიტყვარის სახით.

19 აგვისტო 2020. გიორგი ჭავჭანიძე.